Общи условия

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаеми потребители, моля, да се запознаетe внимателно с Общите условия за

ползване на интернет страницата .www.aptekarosa.com., преди да ползавате същата.

I.1. Интернет страницата е собственост на СТРЕДИ ..ЕООД, със седалище и адрес на

управление: Република България, гр.Варна, .кв.Чайка бл.18., вписано в ТР при

АВ с ЕИК ....BG 103662896.

СТРЕДИ.. ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за

лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени

продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: гр. Варна,

ул. .“Тодор Пенев“7.., с ръководител маг.фарм.Венцислава Филчева., а именно

Удостоверение № АП-130/23.04.2012г.., издадено от Изпълнителната Агенция по

лекарствата

Удостоверение № 153149 като администратор на лични данни

Интернет страницата .www.aptekarosa.com.. притежава разрешение за извършване на

търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание № ..............

/......................... от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

1.2. Настоящите общи условия имат за цел да дефинират параметрите на

взаимоотношенията между...СТРЕДИ....ЕООД, наричано по-долу за краткост „Аптеката“, с

Потребителите на интернет-страницата, които възникват при предоставянето и ползването

на стоки и услуги.

1.3. Настоящите общи условия обвързват всички Потребители.

1.4. Аптеката не предлага на своята интернет страница за продажба лекарствени

продукти, които се отпускат с рецепта, по лекарско предписание.

1.5. Информацията за предлаганите в интернет-страницата стоки и услуги, няма за

цел да рекламира лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, тя служи

само за информиране на Потребителите.

1.6. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина

на използване на медикамента, предоставен от производителя. Тя няма за цел да

препоръчва прилагането на самолечение на каквито и да било здравни проблеми.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. С всяко свое действие, което представлява ползване на интернет страницата,

Потребителят декларира, че приема и се съгласява с клаузите на Общите условия, които са

валидни към момента на ползване на интернет страницата.

2.2. Потребителят приема и разбира, че преди да ползва стоките и услугите,

предлагани в интернет страницата, задължително следва да е извършил консултация с

квалифицирано медицинско лице.

2.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на

интернет страницата начин.

2.4. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.5. Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно

самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги

актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

2.6. Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за

доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право да провери

съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

2.7. Потребителят може да върне закупеният продукт в рамките на 7 дни съгласно

Закона за защита на потребителите. Необходимо е Потребителят да спази следните условия

за връщане: да не е нарушена цялостта на опаковката, продуктът да не е използван, да се

върне във вида, в който е получен /търговски вид/. Рекламация може да се направи на тел:

..052/501-301..от 10ч до 18ч.делнични дни и на e-mail: rosa_pobeda@abv.bg.При направена

рекламация, или при невъзможност на Аптеката да предостави заявените и заплатени от

Потребителя стоки, заплатената сума се възстановява.

2.8. По отношение на всеки Потребител е налице законова гаранция /ЗЗП/ за

съответствие на стоката с договора за продажба. При несъответствие на потребителската

стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска

от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АПТЕКАТА

3.1. Аптеката поддържа публикуваната на интернет страницата си информация,

вярна, точна и актуална, като не изключва възможността инцидентно да възникват

обективни несъответствия или пропуски.

3.2. Аптеката гарантира конфиденциалността на информацията, съдържаща лични

данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация.

Аптеката ще ползва предоставените от Потребителите на интернет-страницата лични

данни, само за достъп до интернет страницата, както и за получаване на статистическа

информация за мнението на Потребителите и подобряване качеството на обслужването.

Аптеката се задължава да не предоставя лични данни на своите Потребители на трети лица,

освен в предвидените от закона случаи, по съответният нормативен ред. С приемането на

настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му

данни. С ползването на  интернет страницата, Потребителят приема употребата на

"бисквитки", които дават възможност на Аптеката да предоставя максимално добра услуга.

3.3. Аптеката си запазва правото за корекции на грешки и пропуски или неточности

в представената информация, както и на промени в цените на предлаганите продукти.

3.4. В срок от 48 часа от постъпване на заявката, Аптеката се задължава да достави

заявените стоки, в случай че те са налични. Когато дадена стока не се поддържа на склад от

Аптеката, доставката се извършва до няколко дни и веднага след получаването й. В такива

случаи, Аптеката уведомява Потребителя за крайната дата на доставката.

3.5. За доставка на поръчаните стоки, Аптеката използва куриерска фирма

СПИДИ.

IV. ОТГОВОРНОСТ

4.1. Аптеката упражнява дейността си при спазване на законодателството на

Република България - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за

електронната търговия, Закон за защита на потребителите, Закон за защита на личните

данни, както и подзаконови нормативни актове, наредби и др.

V. АВТОРСКИ ПРАВА

5.1. Интернет-страницата, заедно с всички раздели, подраздели, форум, секция за

регистрация, информация и др. е изработена по поръчка на Аптеката.

5.2. Информацията, съдържаща се в интернет страницата е защитена с авторски

права, и не може да се ползва за каквито и да било комерсиални цели /копиране, цитиране,

разпространение и др./, без предварително предоставено писмено съгласие за това от

Аптеката. Потребителите могат да ползават информацията, публикувана в интернет

страницата само за лично ползване и некомерсиални цели.

VI. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

По смисъла на Общите условия, посочените по-долу думи и изрази имат следното

значение:

Интернет страница обхваща информацията, съдържаща се във всички раздели и

подраздели, форум, част за регистрация на потребители, както и всяко съдържание и

информация, която се достига от потребителите, при следване на препратки

Потребител е всяко лице /физическо или юридическо/, което ползва или заявява

ползването на интернет-страницата, като разглежда съдържание, прави заявки за доставка

на стоки и услуги, ползва форума на страницата, регистрира се като потребител и др.

Стоки и услуги – това са всички стоки и услуги предоставяни от Аптеката

посредством интернет страницата.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Договорният език е българският език, като плащанията се извършват в лева с

ДДС.

7.2.Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с

тяхната доставка.

7.3.Настоящите общи условия влизат в сила от публикуването им на интернет

страницата на Аптеката.

7.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по инициатива на

Аптеката или друг орган, определен със закон. Аптеката има право да променя Общите

условия без за това да е необходимо да уведомява потребителите на интернет-страницата.

7.5. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, се прилага

законодателството на Република България.

Всички права запазени © 2018 Аптека Роса